PolskiEnglishРоссиюУкраїнське
Polz i Polz radcowie prawni - Kancelaria Prawnicza
Publikacje
Strona Główna
Prawnicy
Usługi Prawnicze
Publikacje
Kontakt i Mapa

AKT NOTARIALNY JAKO TYTUŁ EGZEKUCYJNY

 

Tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
Podstawą egzekucji sądowej jest tytuł wykonawczy, to jest tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. Zgodnie z Art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ("KPC") tytułami egzekucyjnym obok prawomocnych orzeczeń sądu, wyroków sądu polubownego oraz ugód zawartych przed tymi sądami są także akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i które spełniają inne warunki w tym artykule określone. Nadana tytułowi egzekucyjnemu przez sąd klauzula wykonalności stwierdza, że tytuł uprawnia do egzekucji, a ponadto w razie potrzeby oznacza zakres egzekucji.

 

 

Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny
Akty notarialne stanowią tytuły egzekucyjne i może im być nadana klauzula wykonalności jeżeli spełniają następujące warunki:

  1. dłużnik poddaje się w akcie notarialnym egzekucji i akt ten obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonym, albo obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru, a termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie oznaczony; należy zaznaczyć, że co do zasady tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania ruchomości indywidualnie oznaczonych, nieruchomości lub statku albo opróżnienia pomieszczenia będzie upoważniał do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dłużnikowi, lecz przeciwko każdemu, kto tymi rzeczami włada,
  2. dłużnik poddaje się w akcie notarialnym egzekucji i akt ten obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej i jednocześnie określone są w nim warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności,
  3. właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką albo wierzyciel wierzytelności obciążonej hipoteką, nie będący dłużnikiem osobistym, poddaje się w akcie notarialnym egzekucji z obciążonej nieruchomości lub wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności,
  4. nie będący dłużnikiem osobistym właściciel ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym lub zastawem albo prawa obciążonego zastawem rejestrowym lub zastawem poddaje się w akcie notarialnym egzekucji z obciążonych składników w celu zaspokojenia zastawnika, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

W przypadku, kiedy wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które ma udowodnić wierzyciel, sąd nada tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności dopiero po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

 

Egzekucja na podstawie aktu notarialnego
Komornik, któremu wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przedstawia się tytuł wykonawczy - akt notarialny opatrzony klauzulą wykonalności, nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem egzekucyjnym, bada jedynie czy tytuł wykonawczy jest ważny. Dłużnik może zakwestionować zasadność lub wymagalność obowiązku objętego tytułem wykonawczym tylko wnosząc powództwo przeciwegzekucyjne, o ile przeczy zdarzeniom w oparciu o które sąd nadał tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności, a w szczególności kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym nie będącym orzeczeniem sądu lub jeżeli wykaże, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane.
Uzyskanie zatem od dłużnika poddania się egzekucji w akcie notarialnym, który spełnia przesłanki określone wyżej, pozwala na szybkie wszczęcie egzekucji bez konieczności prowadzenia postępowania rozpoznawczego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym celem uzyskania orzeczenia zasądzającego, w przypadku, gdy dłużnik uchyla się od wykonania obowiązku wynikającego ze stosunku prawnego w tym akcie notarialnym określonego.

 

 

Europejski Tytuł Egzekucyjny
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w dniu 21 października 2005 roku weszły w życie przepisy Rozporządzeni nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, które będą miały zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych we wszystkich państwach Unii, z wyjątkiem Danii. Wprowadzenie Europejskiego Tytułu Wykonawczego ma pozwolić na szybkie wszczęcie egzekucji należności w stosunku do dłużnika, który ma  majątek w innym państwie Unii. Rozporządzenie ma zastosowanie do orzeczeń sądowych, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych odnoszących się do roszczeń bezspornych.
Zgodnie z Rozporządzeniem przez "dokument urzędowy" należy rozumieć między innymi dokument, który został formalnie sporządzony lub zarejestrowany jako dokument urzędowy i którego autentyczność 1/ odnosi się do podpisu i treści dokumentu oraz 2/ została stwierdzona przez władzę publiczną lub inna władzę upoważnioną w tym zakresie w państwie, w którym wydano dany dokument. Przez "roszczenie" należy rozumieć roszczenie o zapłatę konkretnej kwoty pieniężnej, która stała się wymagalna lub dla której termin wymagalności został określony między innymi w dokumencie urzędowym; roszczenie jest natomiast "bezsporne", między innymi wtedy, gdy  dłużnik wyraźnie zgodził się co do niego w dokumencie urzędowym. Dokumentowi urzędowemu dotyczącemu roszczenia bezspornego, który podlega wykonaniu w państwie członkowskim jego wydania, na wniosek złożony do organu wyznaczonego przez państwo członkowskie wydania, nadaje się zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego przy użyciu standardowego formularza zawartego w Aneksie III do Rozporządzenia. Dokument urzędowy, któremu nadano zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego podlega wykonaniu w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzenia wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się wykonalności.
Zatem sporządzone w Polsce akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji co do zapłaty sumy pieniężnej w trybie Art.777§ 1 punkt 4 lub punkt 5 KPC, którym sąd  nadał klauzulę wykonalności, będą stanowiły dokumenty urzędowe, którym zgodnie z Rozporządzeniem będzie mogło być nadane Zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Projekt i Wykonanie: PIKTO Copyrights 2007 - Piotr Polz Radca Prawny