PolskiEnglishРоссиюУкраїнське
Polz i Polz radcowie prawni - Kancelaria Prawnicza
Publikacje
Strona Główna
Prawnicy
Usługi Prawnicze
Publikacje
Kontakt i Mapa

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

 

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły przez przedsiębiorcę. Działalność gospodarcza może  być wykonywana indywidualnie przez przedsiębiorcę lub przez spółkę cywilną przedsiębiorców albo w formie następujących spółek handlowych: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki  komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.
Działalność gospodarcza może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo wpisu do rejestru działalności.
Na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce:
- osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
- cudzoziemcy i obywatele innych państw niż wymienione powyżej, którzy:
a/ posiadają zezwolenie na osiedlenie się, b) posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, c) posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, d) posiadają zgodę na pobyt tolerowany, e) posiadają status uchodźcy, f/ korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, g/ są członkami rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dołączającymi do obywateli tych państw lub przebywającymi z nimi, h/posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e i f, i/ posiadają ochronę uzupełniającą, j/ posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, k/ posiadają wizę, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli przed wydaniem tej wizy byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie lit. c, l/ posiadają ważną Kartę Polaka.
Osoby zagraniczne inne niż wymienione powyżej mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce wyłącznie w formie spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
Przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce bez ograniczeń. Pozostali przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa bez ograniczeń, natomiast oddziały z siedzibą w Polsce na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

 

 

- JEDNOOSOBOWY PRZEDSIĘBIORCA I SPÓŁKA CYWILNA

- SPÓŁKI HANDLOWE (OSOBOWE I KAPITAŁOWE):

     - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

     - SPÓŁKA JAWNA

     - SPÓŁKA PARTNERSKA

     - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

     - SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA

     - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

     - SPÓŁKA AKCYJNA

- ODDZIAŁ I PRZEDSTAWICIELSTWO PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO

Projekt i Wykonanie: PIKTO Copyrights 2007 - Piotr Polz Radca Prawny