PolskiEnglishРоссиюУкраїнське
Polz i Polz radcowie prawni - Kancelaria Prawnicza
Publikacje
Strona Główna
Prawnicy
Usługi Prawnicze
Publikacje
Kontakt i Mapa

OCHRONA PRAWA DO POSZANOWANIA MIENIA - SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

 

Art. 1 Protokołu Nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wartości (zwanej dalej Europejską Konwencją Praw Człowieka) zawiera trzy zasady dotyczące prawa do poszanowania mienia:

 1. zasadę ogólną – obowiązek poszanowania mienia „Każda osoba ma prawo do poszanowania swego mienia.” (akapit 1 zd. 1)
 2. warunki dopuszczalności pozbawienia mienia „Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego” (akapit 1 zd.2)
 3. warunki dopuszczalności regulowania sposobu korzystania z mienia „Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa państwa do stosowania takich ustaw, jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym lub w celu zabezpieczenia uiszczanych podatków bądź innych należności lub kar pieniężnych” ( akapit 2)

 

Konstytucja RP a Europejska Konwencja Praw Człowieka

 

Postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Protokołu nr 1 są zbieżne z treścią art.31 ust.3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja dopuszcza ograniczenie własności w formie ustawy i jedynie ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, ochronę środowiska, zdrowia, moralności publicznej, wolności i  praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą jednak naruszać istoty wolności i praw. Ujęcie ograniczeń prawa do poszanowania mienia w art. 31 ust. 3 Konstytucji jest identyczne z przedstawionym w art. 8, 9, 10 i 11 Konwencji.

 

 

Pojęcie mienia

 

Pojęcie mienia zostało ukształtowane przez praktykę orzeczniczą Trybunału zgodnie z zasadą autonomicznego znaczenia pojęć konwencyjnych. Mienie obejmuje wszelkie uprawnienia majątkowe mające wartość ekonomiczną, rzeczowe, obligacyjne oraz faktyczne korzystanie z mienia. Mienie obejmuje własność rzeczy ruchomych i nieruchomości. Trybunał uznał, że mieniem są:

 • akcje i obligacje (sprawa Bramelid i Malstrom),
 • patenty (sprawa Smith and Klein),
 • roszczenia majątkowe potwierdzone wyrokiem sądu lub arbitrażu (sprawy Stran Greek Rafineries, Zwierzyński, Ryabykh),
 • roszczenie majątkowe mające oparcie w przepisach prawa, niekoniecznie potwierdzone wyrokiem (sprawa Pressos Campania Naviera),
 • roszczenie o egzekucję prawa potwierdzonego orzeczeniem sądowym, oczekiwanie należytej staranności ze strony organów prowadzących egzekucję (sprawy Hornby, Saglio, Immobiliare Saffi),
 • ekspektatywa majątkowa (sprawa Pressos Compania Naviera),
 • interesy ekonomiczne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (sprawa Tre Traktorer),
 • prawo i warunki wykonywania wolnego zawodu (sprawy Van Merie, Moor),
 • nabyte uprawnienie do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (sprawy Stec, Moskal).

Trybunał szeroko interpretuje pojęcie mienia. Art. 1 Protokołu nie gwarantuje jednak prawa do nabycia mienia, a także do zwrotu własności wywłaszczonej, jeżeli jego żądanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa krajowego (sprawy Malhous, Polacek, Gratzinger, Kopecky). Nie nakłada na państwo obowiązku zwrotu własności wywłaszczonej przed datą ratyfikacji Konwencji przez to państwo (sprawa Jantner v. Slovakia).

 

 

Ingerencja w mienie

 

Trybunał przy rozpoznaniu sprawy bada, która z zasad wyrażonych w art. 1 Protokołu ma zastosowanie.  W przypadku pozbawienia mienia Trybunał bada, zmianę rzeczywistą sytuacji majątkowej skarżącego. Pozbawienie mienia musi nastąpić zarówno formalnie jak i faktycznie, a decydujące dla oceny jest pozbawienie prawa ekonomicznego znaczenia.

 

Regulowanie sposobu korzystania z mienia może wystąpić tylko wtedy, gdy:

 1. jest podjęte w interesie publicznym: upadłość, układ, postępowanie scaleniowe, środki podejmowane w dziedzinie planowania przestrzennego, ograniczenia nakładane przez prawo budowlane albo uzasadnione względami ochrony środowiska, regulowanie czynszów, ograniczenia swobody kształtowania warunków umów najmu lokali,
 2. jest wprowadzone w celu zapewnienia uiszczania podatków, innych należności lub kar pieniężnych.

Rozpatrując sprawę Trybunał uwzględnia zasadę proporcjonalności i dokonuje tzw. testu proporcjonalności. Trybunał bada czy pozbawienie lub ingerencja w korzystanie z mienia została podjęta w interesie publicznym, czy między celem a środkami zastosowanymi przez władze istnieje właściwa równowaga.

 

Trybunał orzekał również w polskich sprawach związanych z ingerencją w mienie:

 • Skibińscy, Rosiński, Skrzyński, Pietrzak (działki zamrożone pod przyszłe inwestycje),
 • Hutten-Czapska (sytuacja właściciela nieruchomości zajętej przez lokatorów kwaterunkowych, brak możliwości korzystania z nieruchomości i pobierania czynszu)
 •  Sokołowski (roszczenia indywidualne za szkody powstałe w związku z okupacją niemiecką),
 • Olczak (przymusowy zarząd NBP w stosunku do prywatnego banku, pozbawienie własności akcji),
 • Rucińska (uprawnienia odszkodowawcze przysługujące dawnym właścicielom gruntów warszawskich),
 • Broniowski (niemożliwość faktycznego zaspokojenia roszczeń wynikających z przepisów o mieniu zabużańskim),
 • Kuczyńska (oczekiwanie na otrzymanie mieszkania spółdzielczego, uprawnienia majątkowe oczekujących na mieszkanie wynikające z przepisów o spółdzielczości),
 • Bugajny (odmowa wywłaszczenia działek przeznaczonych pod drogi na osiedlu),
 • Bennich-Zalewski (odzyskiwanie mienia znacjonalizowanego przez orzeczenia uznane za niezgodne z prawem).

 

Wywłaszczenie

 

Trybunał uznał, że za wywłaszczenie należy się odszkodowanie, a wywłaszczenie bez odszkodowania może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach. Wysokość odszkodowania ocenia Trybunał, który zawsze bierze pod uwagę okoliczności sprawy i sytuację osobistą skarżącego. Trybunał rozstrzyga również:

 1. czy odszkodowanie nie zostało wypłacone z nadmierną zwłoką,
 2. czy określenie wysokości odszkodowania nie trwało zbyt długo,
 3. czy postępowanie dotyczące wysokości odszkodowania jest rzetelne i daje skarżącemu szansę przedstawienia swoich racji.

Zwrot wywłaszczonej własności przed ratyfikacją Protokołu nr 1 nie podlega kontroli Trybunału, natomiast istnieje możliwość wniesienia skargi na brak odpowiedniego przeprowadzenia postępowania o zwrot wywłaszczonej własności.

 

 

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

 

Art. 1 Protokołu ma również zastosowanie do ochrony świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Jednakże nie gwarantuje on prawa do świadczenia w określonej wysokości ani o określonym charakterze. Potencjalnie naruszenie prawa do poszanowania mienia może nastąpić w przypadku odebrania lub obniżenia wysokości świadczeń w drodze zmiany przepisów. Trybunał uznał, że naruszeniem  prawa do poszanowania mienia jest niewykonanie wyroku określającego wysokość świadczeń i nakazującego ich zapłatę (sprawy Antonakopoulos, Wilkowicz).

 

 1. Trybunał orzekał również w polskich sprawach związanych ze świadczeniami z ubezpieczenia społecznego:
 2. Styranowski (zmniejszenie emerytury na podstawie ustawy o rewaloryzacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego z 17.10.1991 r.),
 3. Paruszewska (zarzut dyskryminacji w związku z niższym wiekiem emerytalnym),
 4. Moskal (weryfikacja i odebranie świadczeń rodzicom dzieci chorujących na choroby przewlekłe),
 5. J.S. (brak uprawnień do specjalnych  świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla osób pracujących w karnych batalionach robotniczych w latach 50.),
 6. Skórkiewicz, Styk, Domalewski (pozbawienie uprawnień kombatanckich).
Projekt i Wykonanie: PIKTO Copyrights 2007 - Piotr Polz Radca Prawny