PolskiEnglishРоссиюУкраїнське
Polz i Polz radcowie prawni - Kancelaria Prawnicza
Publikacje
Strona Główna
Prawnicy
Usługi Prawnicze
Publikacje
Kontakt i Mapa

ZEZWOLENIE NA PRACĘ CUDZOZIEMCA W POLSCE

 

Cudzoziemcem jest osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego. Dowodem posiadania obywatelstwa polskiego jest paszport polski lub polski dowód osobisty, które są dokumentami urzędowymi poświadczającymi obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nich wskazanej. W przypadku wątpliwości posiadanie i utratę obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw korzystających ze swobody przepływu osób mogą swobodnie podejmować pracę na terenie Polski. Inni cudzoziemcy co do zasady mogą podjąć pracę w Polsce po uzyskaniu zezwolenia na pracę.

 

Kwestię zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cudzoziemiec jest obowiązany uzyskać zezwolenie na pracę, jeżeli:

  1. wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
  3. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;
  4. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nie posiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
  5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4.

Z wnioskiem o zezwolenie na pracę cudzoziemca występuje podmiot powierzający wykonywanie pracy. Podmiot zamierzający zatrudnić cudzoziemca winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia cudzoziemca.

 

Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca i określa podmiot powierzający wykonywanie pracy i stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia.

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy jest obowiązany do przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia i uwzględnienia w pisemnej umowie z cudzoziemcem warunków, w tym wysokości wynagrodzenia, nie gorszych niż w zezwoleniu. Udzielone zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca tytułu pobytowego, to jest wizy lub zezwolenia na zamieszkanie.

 

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.
W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.
Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę są zwolnieni cudzoziemcy będący obywatelami państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tymi państwami a Unią Europejską. Są to obywatele wykonujący pracę w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia im pracy. Oświadczenie takie musi być zarejestrowane. Oznacza to, że cudzoziemcy z powyższych krajów mogą podjąć pracę w Polsce bez zezwolenia, jeżeli pracodawca rejestruje oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (na okres maksymalnie 6 miesięcy) oraz cudzoziemiec posiada aktualną wizę z prawem do pracy w Polsce lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku cudzoziemca, który przebywa poza granicami Polski i nie posiada dokumentów pobytowych (wiza lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony), pracodawca rejestruje oświadczenie o zamiarze powierzenia mu pracy, po czym wysyła je cudzoziemcowi. Wówczas cudzoziemiec na podstawie oświadczenia może ubiegać się o wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres zatrudnienia cudzoziemca bez zezwolenia na podstawie zarejestrowanego oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec pracował już na podstawie oświadczenia, to kolejne zatrudnienie tego cudzoziemca na podstawie oświadczenia, może nastąpić dopiero po upływie 6-miesięcznego okresu karencji. Pracodawca składający oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi może wskazać w nim maksymalnie okres roczny, przy czym cudzoziemiec na podstawie oświadczenia nie może pracować dłużej niż 6 miesięcy. Procedurę związaną z zatrudnieniem cudzoziemca na podstawie oświadczenia można połączyć z procedurą wydawania zezwolenia na pracę. Pracodawca może bowiem zatrudnić obcokrajowca w trybie uproszczonym (na podstawie oświadczenia), a po kilku miesiącach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę tego cudzoziemca. W takim wypadku okres zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia może nastąpić bezpośrednio po okresie zatrudnienia na podstawie oświadczenia. Dodatkowo, jeśli cudzoziemiec (obywatel Białorusi, Rosji, Ukrainy lub Mołdowy) wykonywał pracę dla danego pracodawcy na podstawie oświadczenia przez minimum 3 miesiące i pracodawca ten złoży wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na okres następujący bezpośrednio po okresie pracy na podstawie oświadczenia, wydaje się zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji od starosty powiatu o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Projekt i Wykonanie: PIKTO Copyrights 2007 - Piotr Polz Radca Prawny